Compartiment Asistență Socială

Compartiment Asistență Socială

ALBU Emilia Referent
NELEGA Daniela Florica – Referent

Obiectul de activitate al compartimentului de asistenţă socială:
– Face propuneri pentru ajutorarea familiilor cu probleme socio-economice cu venituri sub nivelul de subzistenţă;
– Întocmeşte anchete sociale privind situaţia materială şi morală a familiilor vulnerabile;
– Întocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească şi propune, după caz, instituirea tutelei sau curatelei;
– Întocmeşte dosare pentru acordarea ajutorului social, a ajutorului pentru încălzire conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
– Întocmeşte fişele de calcul pentru cuatumul ajutorului social, transmite dispoziţiile primarului cu privire la acordare / neacordarea ajutorului, întocmeşte situaţii cu privire la participarea la activităţile în folosul comunităţii efectuate de asistenţi  pentru plata corectă a acestora;
– Întocmeşte dosare de alocaţii pentru susţinerea familiei şi urmăreşte orice modificări intervenite în dosare în vederea luării  măsurilor necesare în vederea modificării, suspendării, repunerii în plată, încetării;
– Întocmeşte situaţii statistice referitoare la activităţile ce îi revin;
– Întocmeşte dosarele pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani, respectiv 7 ani sau pentru stimulentul prevăzut de OUG. 148/2005 şi le înaintează spre soluţionare la AJPIS;
– Întocmeşte dosare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. alin. 1 lit. b – d şi alin. 2 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi le transmite la AJPIS;